.

Yürütülen Projeler

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Hayvancılık Projesi Kapsamında Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Bağlı Olarak Yürütülen Alt Projeler:


1. ÇİFTLİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ (ÇİYS)

Projenin konusu Süt Sığırcılığı İşletmelerini hem akademik hem teknoloji hem de ekonomik yönden ele alan, ülke çapında uygulanabilecek bütünleşik bir modelin Burdur ili ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünce lokal olarak hayata geçirilmesidir . Bu doğrultuda ülkemizde bir ilk olma niteliğinde, hatta dünyada bu kapsamda örneği bulunmayan bir uygulama modelinin oluşturulabilmesi için çeşitli araştırma çalışmaları gerçekleştirilmiş, modelin paydaşları ile iletişime geçilerek görüşleri alınmış, hem alan uzmanlarının saha tecrübesi hem de akademisyenlerimizin bilgi birikimi harmanlanarak kapsam ve proje aşamaları belirlenmiştir. Bu kapsamda saha ziyaretleri ve paydaş toplantıları ile mevcut durum analizinden yol haritalarının hazırlanmasına, yetiştiricilik ve üreticilik parametrelerinin tamamının kaydına ve takibine imkan sağlayacak nitelikte bir bilişim altyapısının kurulumundan ülke ihtiyaçlarına özelleşmiş merkezi izlem, erken uyarı, karar destek ve veri madenciliği araçlarının geliştirilmesine, sürekli eğitim sunan bir merkezin kurulumundan uzaktan eğitim imkanı sağlayacak bir e-eğitim aracının geliştirilmesine ve eğitim içeriklerinin hazırlanmasına, son olarak geliştirilen modelin üniversitemiz bünyesinde ve seçilen işletmelerde kullanıma sunulması ile bölgesel olarak pilot uygulamanın gerçekleştirilmesinden sonuçların raporlanarak uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesine kadar tüm süreçleri bünyesinde barındıran, Süt Sığırı İşletmeciliği’ni her açıdan ele alan bir proje kapsamı belirlenmiştir.


2. HAYVAN HASTANESİ VETERİNER BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Mevcut durum ve gereksinimler dikkate alınarak proje kapsamında hastanenin bilişim alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması, daha etkin hizmet verebilmesi, etkileşimli eğitim altyapısı ile öğrenci eğitimindeki kalitenin arttırılması ve ülke genelinde diğer veteriner fakültesi hastanelerine hizmet kalitesi ve eğitim seviyesinde örnek model olması ancak hepsinden önemlisi tüm bu faaliyetlerin bölge ve ülke üreticilerine sunabilecek eğitimi yaşamın her alanına yayabilecek bir biçimde entegre edebilmek amacı ile veteriner hastane bilgi yönetim sistemi (VBYS) ve eğitim portalının adapte edilerek geliştirilmesi (önce satın alınarak) ve antibiyotik direnci saptanması, salgın hastalık uyarıları gibi uyarıların üretilmesi için “machine learning konseptinde” gerekli akıllı erken uyarı algoritmalarının da geliştirilerek hizmete sokulması planlanmıştır.


3. BUZAĞILARDA CRYPTOSPORIDIUM OOKSİTLERİNİN SAHADA TAYİNİ İÇİN MİKROAKIŞKAN TANI KİTİ GELİŞTİRİLMESİ 

Cryptosporidium protozoan ookistlerinin fekal numunelerde ve suda tayini için ışık ya da floresan mikroskobu altında gözleme dayalı boya kitleri piyasada mevcuttur. Bunlar arasında, bir negatif boyama testi olan Carbol fuchsine testi pratik uygulanabilirliği ve hızlı sonuç vermesi açısından önemli yer kaplamaktadır. Ayrıca, direkt floresan antikor testi (DFAT) kitleri de piyasada mevcuttur. Ancak, tüm bu kitler numunelerin laboratuvarda ışık ya da floresan mikroskobu altında incelenmesini gerektirmektedir. Projenin amacı, sahada doğrudan kullanılabilecek cep telefonuna entegre mikroskop içeren erken tanı kitlerinin geliştirilmesidir. Bunun yanında, eylemsizlik mikroakışkanlığına dayalı bir yonga-üstü-laboratuvar çipi geliştirilerek Cryptosporidium ookistlerinin saflaştırılması ve cep telefonu mikroskobuna entegre sistemle görüntülenip sayılması amaçlanmaktadır. Projenin spesifik hedefleri,

i) Cryptosporidium ookistlerinin Carbol fuchsine boyası ile tayinine yönelik cep telefonu kamerasına entegre edilebilen portatif ışık mikroskobu geliştirilmesi,

ii) Ookistlerin görüntü işleme ile sayımı için yazılım geliştirilmesi,

iii) Cep telefonuna entegre portatif floresan mikroskobu geliştirilmesi,

iv) Cryptosporidium ookistlerinin saflaştırılacağı mikroakışkan çiplerin sayısal analiz yöntemleri ile tasarımı,

v) Mikroakışkan çiplerin üretilip ookist saflaştırmada kullanılması,

vi) Mikroakışkan çiplerin portatif mikroskoba entegre edilmesi,

vii) Sahada kullanım için prototip kitlerin üretimi

olarak sıralanabilir.


4. SÜT SIĞIRLARINDA AYAK HASTALIĞININ TAKİBİ VE TEDAVİSİ

Ayak hastalıkları, modern sığır yetiştiriciliği yapılan ülkelerde önemli ekonomik kayıplara yol açan ve sağlığa bağlı ayıklama nedenleri arasında ilk üç içerisinde yer alan bir hastalıktır. Ülkemizde ayak hastalıkları üzerine yapılan çalışmalarda süt sığırlarında topallık oranının % 13 ile % 58 arasında değiştiği ve topallığın yaygınlık düzeyinin ortalama %28.2 olduğu saptanmıştır. Ayak hastalıklarının ortak göstergesi hafiften şiddetliye değişen topallıklardır . Topallık, hayvanın refahını etkileyen ve karlılığı azaltan önemli bir faktördür. Ayak hastalıklarından kaynaklanan ekonomik kayıplar, tedavi masraflarından çok daha yüksektir. Örneğin İngiltere’de bir topallık vakasının tedavisi (ilaç ve veteriner hekim) için 33.8 £ harcanırken, topallık vakasının toplam maliyeti için 246.2 £ olarak belirlenmiştir. Ülkemizde bu konuda yapılmış bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Ancak; topal bir ineğin tedavisi için kabaca en az 150 TL’lik bir harcama yapılmaktadır. Aynı zamanda işletmelerde ayak hastalıklarının tespiti ancak ileri düzeyde hayvanın topallık göstermesiyle mümkün olabildiğinden , topallığın başlangıç aşamasında tespiti hem süt veriminde oluşan azalmanın önüne geçilmesi hem de hızlı bir şekilde yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle antibiyotik kullanımına bağlı süt kaybının önüne geçilmesi kapsamında mümkün olabilecektir. Klasik tedavi protokolünde kullanılan antibiyotikler vasıtasıyla 2- 14 gün boyunca yaklaşık günlük en az 15 litre hayvan başına süt dökülmektedir. Bu giderin önüne geçilmesi amacıyla ayak hastalıklarında antibiyotik kullanımı yerine ozon tedavisi uygulanmasının etkinliğinin olumlu sonuç vermesi beklenmektedir. Sonuç olarak; hem işletmede ayak hastalıklarının geliştirilecek elektronik takip sistemi vasıtasıyla hızlı bir şekilde tespit edilmesi hem de ayak hastalıklarında ozon tedavisiyle sağaltımın gerçekleştirilmesi sonucunda işletmelerde ayak hastalıklarının kontrol altına alınması ve süt kaybının azaltılması planlanmaktadır. Planlanan bu çalışma esnasında verilecek eğitim semineri ile ayak hastalıkları konusunda bilgili veteriner hekimin yetiştirilmesi de mümkün olabilecektir.

Proje Tanıtım Sunusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...5. BURDUR İLİ KIRSALINDA HAYVANCILIĞIN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI

Burdur ili açısından ekonominin temel kaynakları tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve mermer sektörüdür. Kırsal alanlarda ise gerek geçimlik gerek pazara yönelik olarak temel geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır.

Ekonomik açıdan oldukça büyük önem taşıyan hayvancılık sektöründe özellikle kırsal alanlardaki küçük üreticilerin ekonomik, sosyal ve üretim süreçleri açısından sorunları olduğu düşünülmektedir. Bu proje ile kırsal alanlardaki sorunların ortaya çıkarılması ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


Footer Menü

  • Haberler
  • Duyurular
  • Merkez Tanıtım Sunusu
  • Ayak Hastalıkları Proje Sunusu